โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สองห้องพิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 12 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
5
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศันสุนีย์ แสงพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
2 นางสาวณิชกมล ศรีสมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
3 นางนิภาพร อุรีรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวันเพ็ญ ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
64.00
5 นายศุภณัฐ สุขกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพัชญ์ณัฏฐา เสมประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายนิทัศน์ อุรีรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอนุชิต ปะทะกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอุบล รัตนาวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
10 นางอัจฉรา ธีระวิทยาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
64.00
11 ปทิตตา วารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางหัทยา บุญเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
13 นางสาวสวิตตา ปัจจัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายจรูญ ลาดหนองขุ่น  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวจีรนันท์ ละอองทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 สุรศักดิ์ เฟวท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายกานต์ชนก ประโลมรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวฐิติ​พรรณ ปุลิโส  ครู ชำนาญการ
0
19 ฐานพัฒน์ ไข่มุก  ครู
0
20 ธวัช วงศ์ทองเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
21 วัชราวุฒิ อุ่นจิตต์  ครู ชำนาญการ
13
224.00
22 ธนกฤติ สัตย์ซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
10