โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กนกศิลป์พิทยาคม

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 16 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
2
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางน้ำทิพย์ เกตุพละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายประมวล พรมป่าชัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
3 นางสาวภัณฑา ไชยเดชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางนารี กาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสันติสุข อุตสาห์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นายวิโรจน์ สุริเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพรลักษณ์ ทิพย์อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสมคิด วิเศษวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนภกานต์ วุฑฒยากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุพรรณ สิงหนุวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอภิชาต จินดาศิริพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวชาลี เกยรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอ้อมใจ บุญทาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเบญจวรรณ สรวลสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นางสาวปิยนุช ฉาไธสง  ครู ชำนาญการ
0
18 นายพุฒิพงศ์ หงษ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสมบูรณ์ ษมากิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวจิตมณพิสุทธิ์ ยารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสมปอง สุภาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวพรทิวา สีวิเส็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสุพล สอนสมนึก  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์วัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
27 นางชวันรัตน์ อำพรศิระภัสร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
14