โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 48 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตูมใหญ่วิทยา

จำนวน 57

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 1 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 26 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
6
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
3
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
5
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
10
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอาทิตย์ เพชรเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
2 นายเสถียร ปุริตังสันโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุเทพ ปักเคทัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
4 นายปัญญา ชำระกิจ  ครู ชำนาญการ
0
5 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางปุณยนุช ชื่นรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
7 นางอนุลักษณ์ เลไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
93.00
8 นางสาวธนันนท์ธร อุสาธนะภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
9 นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
10 นางพรพิมล เหลืองอุดมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
35.00
11 นายอาทิจะรัญ สายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
13 นายวีระ สมคะเน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
14 นางสาวผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพิกุล ปักเคธาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
74.00
16 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางเกษสุวรรณ คำปะทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
43.00
18 นางสาวธัญญาภรณ์ ลาฮาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายพนธกร หาดี  ครู ชำนาญการ
1
16.00
20 นางสาวจิรภา ลาฮาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
80.00
21 นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร  ครู ชำนาญการ
3
30.00
22 นางสาวกนิษฐา สงวนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายอภิมุข อภัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
25 นายสุรพงษ์ โยวะราช  ครู ชำนาญการ
10
120.00
26 นางประภาพร วงศ์จำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
27 นางสาวณัฏฐ์ธัญศา คิมรัมย์  ครู ชำนาญการ
4
118.00
28 นางนภัสนันท์ พรหมทา  ครู ชำนาญการ
2
34.00
29 นางสาวอัมพร บรรเทิงใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางวิษณุพร ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
32 นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายธนพล อาจจุฬา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
60.00
34 นางสาวสุภาพร บุญทัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
36 นายสุรศักดิ์ ผาบุตรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวอลินรียา ทิพบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
38 นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
39 นายสุริยัน สินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
40 นายณัฐพนธ์ปกรณ์ ถวิลไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายปรินทร์ ทุมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
23.00
42 นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกร  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวพจนา เบญจมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 อาทิตย์ เพชรเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
10