โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลำดวนพิทยาคม

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 15 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
2
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายทนงสิน ผาดไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกานดา อรัญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกนกวรรณ ผลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจำลองลักษณ์ ดวงประสาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนิชดา กรองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสละ นิทะรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายนาวิณ แกกสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวสุนทรี ขันตีสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสุรัตน์ สุวรรณพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายทองพูน ดัชถุยาวัตร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาววชิราภรณ์ โอนไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
70.00
12 นางนิตยา ชายจอหอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายพิชิต จินดาศรี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวอาภาภรณ์ แอ่งสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวพิไลพร สายทะเล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางคำสอน เฉลิมรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายถนัด มณีไสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายประภาส เลี่ยมนางรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายณัฐกรณ์ ช่อมะลิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวนิศารัตน์ เฉียดรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสายฝน ศิริมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6