โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สิงหวิทยาคม

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 19 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
4
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
7
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์กระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวลัยพรรณ กิตติอุดมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
11.00
3 นางสาวเพ็ญศรี แซ่ล้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
4 นางเพ็ญพักตร์ สวัสดิ์พูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
5 นายวิฑูลย์ คำกระจาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางอรวรรณ คุรุบัณฑิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางธวัลรัตน์ ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางแสงดาว กาญจนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
9 นางสุดารักษ์ บุญยะดิเรก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอารียา ปักกาสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมพล บุรินทร์ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางหทัยชนก หัดกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนิตยา ภัททิยไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนันทิดา สมใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเสน่ห์ จีนโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
16 นายเกรียงไกร หูไธสง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวรจิต ภูละ  ครู ชำนาญการ
1
10.00
18 นางสาวญาณิศา บุญเบ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางตติยา สยามประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
30.00
20 นางชาครียา พยัคฆา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
21 นางนารินทร์ ศรีณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายพีระพงษ์ คุรุบัณฑิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายไพรัชช์ สนิทศรี  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวมานิตา เข็มบุปผา  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสมัคร วันเปรียงเถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
26 นายพลากร แก้วยก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางใกล้รุ้ง พิมพ์เบ้า  ครู ชำนาญการ
0
28 นายกวีพลัฏฐ์ บุญประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายคนอง​ มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
12