โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 57 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 61 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นางรองพิทยาคม

จำนวน 68

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 9 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 7 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 43 61
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
6
0
0
6 ศิลปะ
0
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
8
45
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเขมสรณ์ ดวงมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวรินรำไพ แถวกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกรรณิการ์ สงครามศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสันติ อาภรณ์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
5 นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวประเทือง จันทร์สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
8 นางวารุณี หัสนิสสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
9 นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางอัมพวัน เวชชศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายอโณทัย เวชชศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางวรรณา อู๋ไพจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวธมนณัฎฐ์ สัตนาโคศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวกำไลทอง ราชแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจุรีรัตน์ พันธุ์สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
17 นางสุภารัตน์ คนชุม  ครู ชำนาญการ
2
18.00
18 นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
19 นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นางสมบัติ สยามประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจารุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายกษิดิศ ศิริเมฆา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
24 นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวสราวลี มาประจวบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
27 นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
29 นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
30 นางรุ่งฤดี อุทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
31 นายพานุวัฒน์ ป้องเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
64.00
32 นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
33 นางสาริศา ดวงจันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวปวีณา โสภา  ครู ชำนาญการ
0
35 นายประถม ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
36 นายวิชรุทย์ อนุศิริ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางอริยาพร ขำวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวยุพารัตน์ อุทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
39 นางนวลฉวี วีราพันธ์  ครู ชำนาญการ
2
28.00
40 นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายวิริยะ ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวฐิติยา ค้ำชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางณัฏฐพิชา โคตรดก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายชัยเวียง โคตรดก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายทวี กมลชิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวฐิติมา ยิ่งยง  ครู ชำนาญการ
0
47 สุมิตร อันทามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 เกตุมณี ประถมชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 แสงเดือน มะลิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 รพีพรรณ สาลีรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
51 พัชรา เการัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 พิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 สมพุด เกตขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
54 ปรารภ แกกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 พิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 อริสรา แสงเทียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 สมถวิล บุญทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
4
 
รวม
22
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0