โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ถนนหักพิทยาคม

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 17 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
7
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายภูวิช ดวงจันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายปฐมพงค์ ศิริเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจิดาภา ยี่รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวฐิติพร มั่งมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางชนกานต์ เหลาแตว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางแพรวนภา อ่อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายฉลาด เหลาแตว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายบุญเลิศ วิเศษหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมนัญชยา แกกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายยุทธนา เจริญดี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี  ครู ชำนาญการ
0
14 นายเรวัตร สุขแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุทธิพงษ์ กองศิริ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางศิวารัตน์ วงศ์อำมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสฤษดิ์ เครือบคณโท  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวารี อบกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวิพัตรา เทียนวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวพิชญ์สิชา ทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายไสว อุทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางธนัชพร ใจกล้า  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสมจิต สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสมอาจ สุดตาชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางนำ้ค้าง สะเดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5