โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 96 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 58 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองกี่พิทยาคม

จำนวน 148

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 15 23 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
15
3
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกัลยา ทานกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวพวงเพชร ผัดกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางภานุมาศ แสงบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสุจีรัตน์ ชำนินอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางรัชดาภรณ์ เชื้อหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสิริลักษณ์ ผลาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางขวัญหล้า เหล่าจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมชาย ชัยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางลักขณา เลาหศิริวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอรสา สุธีวรนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพรทิพย์ แสนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางประทุมทอง สีเกาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายภาณุ ลุนพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายชูชีพ ศรีเมือง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางกนกนาถ สิทธิธรรม  ครู ชำนาญการ
0
17 นางรัชนี บอกประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางกรรณิการ์ เลิศกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกุหลาบ แสนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสุเนตร บอกประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางธิติมา หิรัญอนันต์พงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวราภรณ์ พรรคฐิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางศุภลักษณ์ ไชยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสิทธิพงศ์ เหมนิธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางณัฐกฤตา ศิริกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสำราญ บัวชุม  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวสมพร เรืองไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางวนัสนันท์ บัวชุม  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวรดาการ ปรางสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางจิตรีวรรณ วุฒิปัญญาอิสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายอิศดล ชำนินอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางปนัดดา กองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางปรียา บุตรไธสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวเสงี่ยม บุญล้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางศรีจันทร์ ภูชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางอภิญญา ยงศิริ  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวภาสินี สุทธิธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายอาคม ผลาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางทิพวัลย์ ลุนพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายมนพ กึมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางอาภาพร พระพาตะนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวสริตา มากชุมแสง  ครู ชำนาญการ
0
50 นางรัตนาภรณ์ ปะภาเวสัง  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวเสาวริญญ์ โสดา  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวยุพิน ช่วยรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสมพร ไชยจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายอุทัย นาหนองขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวอรษา สงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวผกามาศ อาญาเมือง  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวรัชดาพร พลรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสดใส เจริญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรม  ครู ชำนาญการ
0
63 นายวราวุฒิ เหล่าจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวคำใต้ รูปโฉม  ครู ชำนาญการ
0
65 นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายพุทธพร ศรีทะลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวพรนภัทร ธุสาวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวศศิวิมล เงางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายสุวิศิษฐ์ ดีรบรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวจิลันดา รักไร่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายฆ้องเสฏวุฒิ ธานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวนันธิดา ศรีสุพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกรรภิรมย์ แก้ววัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายสมศักดิ์ ติงสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางปนัดดา ยอดแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายนราศักดิ์ เสาว์ยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายวสันต์ชาย มงคลชาติ  ครู ชำนาญการ
0
82 นางนารี สุขแสวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวกุลธิดา ตระกูลกิตติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายทัพไท จิ๋ววิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวพวงเพชร ผัดกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวดฤมณฑ์ สนองบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวอรุณรัตน์ สร้อยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 พณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 ฐิตาภรณ์ เอี่ยมรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 ชาญชัย หาญสีนาด  ครู ชำนาญการ
0
91 อารียวัฒน์ พงษ์นิรันดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 ณรงค์ศักดิ์ กาหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 เดชาธร พองาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 อัมรา บุญประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 ชัชวาลย์ ชำนาญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 อุทัยวรรณ มวลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 วิฑูรย์ แป้นกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
4
 
รวม
35
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0