โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตาจงพิทยาสรรค์

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 8 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
3
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอารีรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายคำภีร์ เครือวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายวีระพล ลอยประโคน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสำรวย บัวนาค  ครู ชำนาญการ
1
12.00
5 นายอดิศักดิ์ แห่งธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวกรรณิการ์ แก้วกองนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวปทุมวดี สุขจันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายภราดร เทศสวัสดิ์วงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวขนิษฐา อ่อนน้ำคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายธนพัฒน์ ศิริสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายสุริยา กล้วยดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางธีรพร ชุมนุมดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางนาถนัดดา ฉัตรชัยรัตนเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายชเนนทร์ ธีรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาววริยา สายสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
0