โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 139 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 141 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ประโคนชัยพิทยาคม

จำนวน 177

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 15 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 10 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 25 35
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 11 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 17 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 6 11
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 8 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 4 5
0
0
0
0
  รวม 43 98 141
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
4
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
16
1
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
3
20
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
5
9
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
5
11
0
0
6 ศิลปะ
3
2
5
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
3
0
2
0
0
  รวม
36
23
80
2
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางยุพา ศรีสุริยชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางบุญสุข พรหมบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวปานจันทร์ เทียมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจุฑารัตน์ วงษ์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพนาเวช แดงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางชุติกาญจน์ นาถมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวิภาพร แดงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายบรรจง เรืองสุขสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุรัสวดี สายกระสุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกริยาภรณ์ สรวลสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายกลั่น แรงประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวเกลียวพันธุ์ จั่นเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางขวัญใจ ณรังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจันทรา ชาญนุวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจิตพิพัฒน์ ชำนิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายจิรศักดิ์ สรวลสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางณัฐชานันท์ จำนงค์ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 ว่าที่พันตรีเจษฎาพงศ์ ภัณฑะประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางชัชรีย์ อินประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางชุติกาญจน์ นาวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายณรงค์ ธาราศานิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายณัทกฤช ชัยวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวดุษณี ปุยะติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายธนู ครุธกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางนวลพยอม หลอมประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายปฐวี เนตรประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางปฏิญญา เนตรประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางประณีต อาจสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอิศราพร พิมชัยโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางชัชวลี กุดั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายพงศ์ศักดิ์ สรวลสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางพนิดา ภัณฑะประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางพรทิพย์ เสนามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางพรฤทัย กิจคณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายพัฒนา พลวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางเพลินพิศ สุพพัตกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางภากรณ์ เมอะประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางภาวิณี ไวยารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางยุคนธร สรวลสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายยุทธนา ปรังประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางยุพา ปุยะติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางรุ่งอรุณ บุญชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาววรรณา แพ่งสภา  ครู ชำนาญการ
0
47 นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจ  ครู เชี่ยวชาญ
0
48 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ทวันเวทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางวันทนีย์ ศรียาชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายวิทิต สายกระสุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสายสวาสดิ์ ทองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสุขสันติ์ ชื่นธีรพงศ์  ครู เชี่ยวชาญ
0
53 นางสุตานันท์ เพียวพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายสุทัศน์ ชาญประโคน  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสุวคนธ์ โรปรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายเสน่ห์ บุญศรีรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวอรวรรณ ศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
58 นายอินทร์เพชร หายทุกข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางอุไรวรรณ วอลเบิร์ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายณัฐวุฒิ หาญประโคน  ครู ชำนาญการ
0
61 นางวรารัตน์ เรืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสุวภัทร โพธิ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายมหาศาล สืบนิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายธวัชชัย คงทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
65 นายพิพัฒน์ แหลมประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายสุเมฆ วิลาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายประดิษฐ์ ละครชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางณภัทร ทิพธนามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสุทธวรรณ สุพพัตกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายไตรรัตน์ ปุยะติ  ครู ชำนาญการ
0
71 นายธนิต ปุ่นประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางหญิงไทย นาราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาววัชรี วาลีประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางวีรยา จุนใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาววรางคณา เชิดปรุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายยศินทร์ กุลหลี  ครู ชำนาญการ
0
77 นายพุธทวี ชะชินรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางนิติยา วิรัตน์จินดา  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวนารถนพิณช์ สายสิญจน์  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาววาสิณี สมานทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาววรุณทิพย์ ทวีสินรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
82 นางสาวเบญจภรณ์ ผินสู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวปวีณา วงศ์ประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวณิชกมล อุทัยดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางรษา วิลาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางปาริชาติ ขามประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวทัศนีย์ บุญโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางวันเพ็ญ เดชเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางภัทรา ทวยภา  ครู ชำนาญการ
0
90 นางณัฐวลัญช์ คงทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรง  ครู ชำนาญการ
0
92 นางเพิ่มศิริ งามยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวทัศนีกุล คุณหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายเพชร กระโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวรัชณียากรณ์ สมเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางฐิติยาภรณ์ ทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
98 นางรติยา เชิญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายศิราวุธ บุญชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายนันทวัฒน์ หานามชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวนพักษร สังวาลเพ็ชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายสมเกียรติ รองประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายพงศ์ศิริ วงษ์แดง  ครู ชำนาญการ
0
104 นายนิรุตติ์ มิตรธีระกิจ  ครู ชำนาญการ
0
105 นางสุกัญญา ประมายะยัง  ครู ชำนาญการ
0
106 นางสาววิตรีรัตน์ เกื้อประโคน  ครู ชำนาญการ
0
107 นางมนทิรา วงศ์ปัดสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางกาลดา ทวันเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางหนูกาญจน จรลำโกน  ครู ชำนาญการ
0
110 นางธันวรัชต์ รุ่งวิทยาธิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวอลินชา แสงนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสุปราณี สวัสดิ์รัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวกาญจนา สิทธิรัตนยืนยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวนัฏฐภัทร อะทอยรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวอัญธีรารัศ จอมเป็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวหทัยภัทร สุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวอัจฉรา แสนโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายวิวรรธน์ ม่วงนางรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวสุพัตรา สุวรรณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางพิมประภา พรมคำน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวนริศรา ชัยอุป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ แป้นดวงเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวนันณภัชสรณ์ กิ่งแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายภาณุวัฒน์ เวทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายวรวุฒิ เชียงสวนจิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวอุสมา โตะดิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นายศรายุทธ ประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางปราณี หอมสุด  ครู ชำนาญการ
0
131 นางสาวจิณณพัต ราชประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นายคทาวุธ จุดโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางรภัทภร สิทธิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางภัททิรา เอี่ยมประโคน  ครู ชำนาญการ
0
136 นางสาวธิตยา นัดครบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวสุดาภรณ์ กันนุลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นายอรรถพงศ์ กิจคณะ  ครู ชำนาญการ
0
139 นางสาวอภิษฎา ชาญประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
10
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
6
 
รวม
43