โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 131 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 139 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พุทไธสง

จำนวน 138

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 8 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 14 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 21 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 4 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 15 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 3 12
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 8 12 20
0
0
0
0
  รวม 54 85 139
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
5
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
4
18
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
4
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
7
4
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
7
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
4
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
1
0
0
11 อื่นๆ
14
3
3
0
0
  รวม
60
33
45
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมพร จงจอหอ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายโอภาส บุญแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาววรรณรวี ปันตะยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางรังสิยา สีจันทา  ครู ชำนาญการ
0
5 นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี  ครู ชำนาญการ
0
6 นายชูศักดิ์ บาริศรี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางวาสนา ตองติดรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายเทวฤทธิ์ จันเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเกษรินทร์ กระจ่างวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางประภาพรรณ จ่าไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายปกครอง มาลานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวรพร กสานติ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวิรัช วงสวาห์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายวิทยา สืบสำราญ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายจรรยา จิตไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสำราญ หอมกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางกาญจนา กลีบบัวแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางยุพิน ตุงไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวจันทร์เพ็ญ จะหวังผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสกุณ จ่าไธสง  ครู เชี่ยวชาญ
0
22 นางพรพิมล เตยสระน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางกรองทอง กิติสกนธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางธัญภา เมธาทวีภัทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล  ครู ชำนาญการ
0
26 นายเด่น เกี้ยวไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเกษร สมาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายไกรศร เจียมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางศราธร อุนาริเน  ครู ชำนาญการ
0
30 นายธีระชัย เถลิงลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสุวรรณี เถลิงลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายวรัทภพ สมันศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวศิริวิจิตร อำไธสง  ครู ชำนาญการ
0
34 นางเพ็ญนภา อุปภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายชัย โมกศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางรัตนกันย์ เพียพยัคฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวลัคนทิน ป้องพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายศานิตย์ ศรีคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางวาสนา จันเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายภัทรภาวัฒน์ ตองติดรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางอุบลรัตน์ มาศภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสีอำพร สอนไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวเกษณีย์ ยอดไฟอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวสุภาวดี สิทธิรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวคำพันธ์ ดาพัวพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวชนัดดา บุตรเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
47 นายสมชาย มาลาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสง  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุล  ครู ชำนาญการ
0
50 นายอนันตชัย โพธิขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายสุริยันต์ แสงมล  ครู ชำนาญการ
0
52 นายจิรภัทร ประบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายพิเชษฐ ์ เพ่งเล็งดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางปวัญญา นาคะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวปิ่นอนงค์ ศิลประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายจำรูญ บุญที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายอรรถพร มาศภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายอุดม เคลื่อนไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางน้ำค้าง รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายปฏิญญะ สังสะนา  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวชนานันท์ ศรีภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวอรัญนี ลอยหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางอุไรรัตน์ ศรีวงษ์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
66 นางอรัญญา หมอกไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายสมเด็จ โคตะคาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายธนวิชญ์ ไร่นา  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวอิสยาห์ ถือสยม  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวกรรณิการ์ เยียวรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสุดาวรรณ เพชรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวกัญญาภัค แสงสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายธรรมรัตน์ สว่างวงค์  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวอนุชิดา สีนาค  ครู ชำนาญการ
0
75 นายจักรนรินทร์ นามวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวภรณี สุดประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายธีระพล ศรีวงษ์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวปริยากร สุภาพ  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวเพชรา เพชรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายจักรพงษ์ โจไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวชุติญา อุ่นทานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางชญานุช ถิรติกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวสุพัตรา จันทร์วงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวสุพัตรา กุสิรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางชฎาณิศ บุญมะยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววนิดา หมื่นจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายเถลิงศักดิ์ ภูคำนวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางอรพิชชา ต้ายไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายอิศรา ซอสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวพรรณิภา อยู่สบาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวจริยาภรณ์ บุญนำพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายภาสกร บาลไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายนัทรพงษ์ แพงเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวอัจฉรา พลอยรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายวิเชียร นูหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสิริกร สืบวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางละมุด ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางอุบลรัตน์ แสนมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายทนงศักดิ์ นาคแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายโกศักดิ์ เชาวนพุทธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายพรมศิริ ชนะน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายศักดา ยอดไฟอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวนาทอะนงค์ เกียรติสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวกองทรัพย์ กุมไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวพัชรี ทองทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายวิทยา รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางจินตนา แฉล้มไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
108 นายสุพจน์ นนทศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายธีรพงษ์ ไชยเมืองพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายทักษ์ดนัย จบศักดิ์สาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 ศิวรักษ์ อัศจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวธัญลักษณ์ บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวภัทราภรณ์ ละมุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวเกศวลี ดาวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายกฤษณะ ยุดรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางวรรณรวี ทึมกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
117 นางสาวศิริลักษณ์ วงค์อามาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางพรลภัส แสงสีงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสุมิตรา ขานสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายวราวุฒิ เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวรุ่งฤดี แสงกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางศศิธร พันธ์พานิชย์  ครู ชำนาญการ
0
123 นางสาวมนนภัส หงษ์สา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวจุฑามาศ ห้าวจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวบังอร พรโพธิ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
126 นางสาวสิเรียม ลวดไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายมนตรี บุญสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวทิวาพร โพธิ์ชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวกนกวรรณ ทับสีรัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวสุณิศา แผ้วพลสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวสถาพร เกษพิบูล  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
19