โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 94 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 32 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 62 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตึก

จำนวน 98

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 24 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
10
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอรทัย ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายทองเพชร โอชารส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววิไลวรรณ ครองสนั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวกุลธิดา ศักดิ์ศรีท้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางปรียานุชศนัณ โยสาจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางอารดา พลอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางชัญญาพรรณ ยอรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุนีย์ ไกรปัญญาพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสุวัฒน์ คณารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางดวงแข บุญใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุพัตรา ณรงค์ศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางปภัสรินทร์ เนติสมบูรณ์ยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสำเนียง ประยุทธเต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวอัลิปรียา แก้วกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุลักษณี ประดับสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสายสุนีย์ กลั่นเขตต์การ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสุพรรณ ศิลาเณร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางประภาพรรณ เพชรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 ว่าที่ร้อยตรีบำรุง ถนิมกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพบพร ทีรฆวณิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายนิคม วุฒิเกรียงไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายพรมมี ประยุทธเต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางลำใย ศรีสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวาสนา ศรีศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางดรุณี ก้อนคำใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจรัญ ถนิมกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางบุรินทร์ ดีขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางศิริลักษณ์ วงศ์สนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางวัชรีย์ มหาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางพัณณ์ชิตา บาลวรเศรษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางจุดประสงค์ ไชยสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางภคมน ดวงเข็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางรัตนา อนุมาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางอุราภรณ์ พรมฮาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวอำนวย เรือนไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางกิตติยา กุลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสุรเชษฐ อนุมาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสรรเพชญ บุญประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวรชฏ นิเรียงรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวาทินี พลอามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางบุษกร พนมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายสุธินันท์ มะลิงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางโสภา วันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวรัชรินทร์ พิทยานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายเกียรติศักดิ์ อินทชาติ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางฉัตรวรุณ กิตติภูติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสิทธิชัย โสรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายวรเมธ น้อยพรม  ครู ชำนาญการ
1
20.00
53 นางสุบงกช วงษาสนธิ์  ครู ชำนาญการ
0
54 นายเอกชัย แก้วกาหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสุวรรณทนา จันทร์เพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายสุขเฉลิม คู่กระสัง  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสุภาพร แก้วพลงาม  ครู ชำนาญการ
0
58 นางอำนวย ไกรปุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายสมโภชน์ บุญประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางธัญพร สายชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวเรณู พิลึกรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์  ครู ชำนาญการ
2
40.00
63 นางสาววิภาวดี สายที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวละมัย แก้วกล้า  ครู ชำนาญการ
0
65 นายวิระชัย ตีประเคน  ครู ชำนาญการ
0
66 นางปฏิญญา จันทร์สระบัว  ครู ชำนาญการ
0
67 นายจิตรกร ทีรฆวณิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวอัลิปรียา เครื่องรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางจุรีรัตน์ โอชารส  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวนวรินทร์ แตะอินรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายสุชาติ อยู่แท้กูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางวิไล อินโท่โล่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางวิริยา อึงนันทศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางนุชจรี คู่กระสังข์  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวเสาวรัตน์ ราชพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายคมสันต์ โยทานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวญานิศา ภูมิศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวอรทัย ศรีเมือง  ครู ชำนาญการ
0
79 นายชัยมงคล หรัญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวสุภัทรา สายกระสุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายชาญ เริ่มรักรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
82 นายวีรชาติ สุภะเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวศรินทรา ภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายสุวิทย์ สมันรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวจุฑามาศ ห้าวจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายวิทวัส สายชมภู  ครู ชำนาญการ
0
87 นายไพฑูรย์ ทุมทุมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายนุชา มาตหนองแวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางจิรัฏฐยา สมานมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวลักขณา เพ็ชรหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายสิรภพ เรืองโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวธนพร ทองปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายกฤตพงศ์ กฤตเวทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 จริยา หล้าโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
3
 
รวม
31
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0