โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองแกพิทยาคม

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 8 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 28 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
4
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
11
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุเนตร์ กาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวแสงจันทร์ สุขจิต  ครู ชำนาญการ
0
3 นางยุพิน เหลาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอรุณีย์ สระสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายณรงค์รัชช์ ทมงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายศักดิ์ ภูมรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวีรวรรณ อ่อนหนองหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายไชยสิทธิ์ ผาเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุพรรณี สอนสวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุจิตรา เสวียงชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจิราวรรณ บุตรโพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธวัชชัย สอนสวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกรศิริ ศิริแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางพิไลวรรณ ซึ่งเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเสกสรร รัตนจุล  ครู ชำนาญการ
0
17 นายอัครชัย โพนสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวกุสุมาลย์ ชมโคกกรวด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายปฏิพล บุญอำนวย  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวพิริยา แสนเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวณิชกานต์ ศรีมนตรี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสุทธิรา ไชยสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายธนากร โยยรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอิษฏาพร ศรีบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุเทพ พลศิริ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายวรายุทธ แก้วประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางนิตยา อาจพลไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวลาวัลย์ ดาพันธะ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
30 นายนิคม ประทุมทอง  ครู ชำนาญการ
0
31 นายวีระวัฒน์ บัวคำ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางจินตหรา บุญมาโนน  ครู ชำนาญการ
0
33 นายพรชัย ชื่นศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาววิไลวัลย์ มาน้ำเที่ยง  ครู ชำนาญการ
0
35 นายบุณญภูมิ ศรีธงราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายประไพพัตร สีจันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสุจิตรา สมอเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายศักดิ์นรินทร์ นิลรัตน์ศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายจักรพงษ์ จิไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวนิชุดา ปาปะกาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางรัตติกาล เจริญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
42 นางอนัญญา ทมงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวรัชชุดา โภคาพานิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางโชติรส น้อยรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
10