โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 58 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 128 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -70 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

จำนวน 118

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 12 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 14 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 16 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 34 35
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 20 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 7 7
0
0
0
0
  รวม 17 111 128
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
11
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
6
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
6
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
31
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
19
2
0
0
6 ศิลปะ
0
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
7
0
0
0
  รวม
20
87
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจันทรกานต์ จรรยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายวันชัย ก้อมน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางจารุวรรณ ขวัญทอง  ครู ชำนาญการ
2
28.00
4 นางรัตเนตร วิชัยผิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมภพ งามมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววีรอร เหมางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายคมสัน กรวยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
9 นายขัตติยานันท์ โนนไธสง  ครู ชำนาญการ
4
90.00
10 นายพีระ บุญฉลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมะลิวรรณ จงปัตนา  ครู ชำนาญการ
1
16.00
12 นายสถาฝน สัตบุตร  ครู ชำนาญการ
0
13 นางดวงพร อรุณโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนันทวัน คำสียา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายประกอบ พิมพ์ตะครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
16 นายสุพจน์ อรุณโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
168.00
18 นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวรางคณา ชาติมนตรี  ครู ชำนาญการ
0
20 นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
44.00
21 นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท  ครู ชำนาญการ
2
18.00
22 นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
24 นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
26 นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวธณิดา วงค์พุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายภาณุพงษ์ ชาญศรี  ครู ชำนาญการ
2
18.00
29 นางสาวนฤมล เพียขันทา  ครู ชำนาญการ
2
32.00
30 นางสาวรดารัตน์ สระทองดี  ครู ชำนาญการ
1
77.00
31 นายธิติ เพียรโคตร  ครู ชำนาญการ
1
6.00
32 นายสุพล สิ่วไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
60.00
33 นางพณิฐพิดา ยางงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
34 นายพิชัย ขวัญทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวสถาพร เกษพิบูล  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาววัชราภรณ์ แสนนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
76.00
37 นางสาวรวิวรรณ กองมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
84.00
38 นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร  ครู ชำนาญการ
1
6.00
39 นายสุริยัน หนันดูน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวพรพิมล เชาระกำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
164.00
42 นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางรพีพร ตะเคียนราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางอริญชยา ยันรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวนภาพร เทียมทะนง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางอรุณศรี มณีวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
48 นางสาววิไลวรรณ ใยทอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวรัชนี วุฒิยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
50 นางสาวยุวดี สุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
51 ขจีจิต ยุระตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
52 นางรฐา ป้อมเกษตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
102.00
53 พีรศักดิ์ ไลไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
84.00
54 นายเอกชัย วัฒนไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวนาฏณิดา ก้อนคำใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
56 นริศรา ไชยสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 สิงขร สมันสุข  ครู ชำนาญการ
0
58 นางจารุวรรณ ขวัญทอง  ครู ชำนาญการ
2
28.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11