โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 0 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 18 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไทยเจริญวิทยา

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 0 0
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกุลศิริ โจมพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายจำรัส ล้อมกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวจิราวรรณ เชนไชย  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนงคราญ สุทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเพียงพิศ พลอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศรีสมร ล้อมกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
7 นายชัยยา ศรีบุตร  ครู ชำนาญการ
0
8 นางศยารัตน์ แก้วมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายกิติพัฒน์ คำหนูไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต สำราญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวณัฐธิดา ปรัชญาวงศ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายณัฐพล เคนน้ำเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายไพฑูรย์ บุญปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวภานุมาศ พฤกษชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวนงลักษณ์ จันทะบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายภูมิภัทร นะราศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวทิภาพร ศริรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางพรพิศ บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5