โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุดมอักษรพิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 0 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 14 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
5
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอนงค์ พูนแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายเอกชัย หมอกไชย  ครู ชำนาญการ
0
3 นางวงจันทร์ ชอบมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุเนตร กองม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวประไพร์ ทะนงอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศิริวรรณ นาคินชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวศิริภัทรา มูลศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายทักศิลป์ ตุใยรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเทวัณ หอมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายชัยวิชิต เที่ยงธรรม  ครู ชำนาญการ
0
11 นายอภิสิทธิ์ นามวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวพรประภา พวงบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางจิราภรณ์ ปลื้มพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวโสภิตา ทิพย์โลหิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายการัญ ประสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวอัจฉรา ลักขษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายเกริกธนินต์ แก้วสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสุภาวดี ห่วงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์   ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6