โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 20 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยหินพิทยาคม

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 2 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 จ่าเอกสยาม เชียงเครือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางทองพูน ศรีเตชะ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางละออง วาปีทำ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสมพงษ์ สุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวยุพิน คะเนวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวอรทัย เพียโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวพิมพ์ใจ แสนกาสา  ครู ชำนาญการ
0
8 นายพิชิตชัย สีหานาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายธนิต มาพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
61.00
10 นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางอัจฉรียา เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
12 นางนุชรินทร์ อุดทรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสำเนียง เรืองรอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสุภาพร ธาตุสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุชาดา ศรีพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางจันทร์เพ็ญ ภาแกดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางเพ็ญศรี โสมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายปรินทร สันธะประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายบุญมา เวียงนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4