โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พลับพลาชัยพิทยาคม

จำนวน 51

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 23 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
9
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณภัทร คำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวชุติกาญจน์ น้อยพลี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางลักขณา ไสยประจำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางธฤษวรรณ สีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายปิยะ เกียนประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมศรี หมั่นประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนิศานาถ ทบวอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายศราวุธ เสาเกลียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกรชนก วิรุณพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายขรรชัย กังประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางชนากาญจน์ เสาะหายิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนงลักษณ์ ทองนำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพัฒนา มุขประดับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 ว่าที่ร้อยตรีพายัพ ก้อนเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายพิษณุ สิงห์ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปาณิสรา ปามุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสุขี หมั่นประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอนุรักษ์ สาระสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอนุวัฒน์ เดือนประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายเอกปัฐพ์ ปฐวีขจรไชยกุล  ครู ชำนาญการ
0
21 นายนิพนธ์ เกลียรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวเจนจิรา จุ้ยประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาววันตนา ทวันเวช  ครู ชำนาญการ
0
24 นางอโนชา จำนงค์ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายอำนาจ นองประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเกศินี พยุงดี  ครู ชำนาญการ
0
27 นายชาติดนัย เทียนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวสิริญา วงเวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวอัญชัญ ศรีลานุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสิริพร เขตภารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายเดชา โสมะมี  ครู ชำนาญการ
0
32 นางอภัสนันท์ นิธิพัฒน์ชูโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายชมไชโย พวงพุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวรัชนีย์ สอนโยหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางผุสดี ชูชี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางไพลิน เสาเกลียว  ครู ชำนาญการ
0
37 นายณัฐพงษ์ บุญปอง  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาววนิดา มะณีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
 
รวม
14