โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนสุวรรณพิทยาคม

จำนวน 50

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 2 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 23 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
12
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายรณกฤต สิทธิศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายอติชาต ชนะสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอังคณา ศรีระวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวปัทมา ชาติมาลากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปัทมา ชนะสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอาทิตย์ พรมมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเสนอชาติ พวงประโคน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวละมุล สว่างเพาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุกิจ หุยวัน  ครู ชำนาญการ
0
10 นางพยอม สุดตาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวดวงใจ ขันพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางณัชศรัญย์ฉัฐ สุขวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
13 นายทวีศักดิ์ ไกรสุข  ครู ชำนาญการ
0
14 นายกฤษณะ ทรงวิชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวจารุณี เริกชัย  ครู ชำนาญการ
0
16 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข  ครู ชำนาญการ
0
17 นายพิจิตร สุขวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางณัฐธยาน์ สังวรณ์กิจ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวฐิติชญา รชตานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสาวณี ชีพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวเบญจมาศ ถนอมศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวกตัญชลี เอกวุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายอนุวัฒน์ อ่อนน้ำคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวรวีวรรณ พาชัย  ครู ชำนาญการ
0
25 นางขนิษฐา ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายชนาสิน นาคาวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวประภาวัลย์ แอบกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาววรรณรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวพวรรณตรี ชินวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวณัฐรดา ตวนบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวธนิดา พึ่งสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวณัฏฐิยากรณ์ การอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางขนิษฐา ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายนันทวัฒน์ เนียมหัตถี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุชาดา ชำนาญสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7