โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชำนิพิทยาคม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 10 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
5
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวผกาพันธุ์ บุญเอื้อ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวกัญญาพร แก้วรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางชนินทร์พร พัฒนะธีรนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายประชา ไกรสร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางพิราภรณ์ บุญเกิด  ครู ชำนาญการ
0
6 นายกานต์ แสงศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวศิริพร พวงประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุรศักดิ์ วิทย์ศลาพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางปริศนา ขุลีทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายไชยวัฒน์ ศัตรูพ่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายสมชาย เลี่ยมทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวเพ็ญพักตร์ มะลิติไข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวจิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายผดุงพงศ์ โพธิ์วิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวจิราภรณ์ บุญศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายกฤษณะ ทรงวิชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 เขษม มหิงสาเดช  ครู ชำนาญการ
1
90.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3