โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 41 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กู่สวนแตงพิทยาคม

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 2 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายศราวุธ โสมวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวสุภาวรรณ คำพิลา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจงกรณ์ ชมภูวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางบัวแก้ว มงคลมะไฟ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายชัยวัฒน์ พลธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางลัดดา เสาไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางปัณทิตา ริ้งไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางยุพาพร เทวรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุดารัตน์ หลงพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวประภาศรี สิ่วไธสง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางประภัสสร ผาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางพนิตตา พิมาย  ครู ชำนาญการ
0
16 นางดวงใจ ฉาบไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายเกียรติศักดิ์ สมานมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายอนุชิต แก้วคูนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายกฤษฎา พิทักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายพิเชษฐ์ แก้วกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายถนอม ศรีธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางมติกา ยุชิวิวัฒน์ไชโยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอัจฉรารัตน์ แสนเจ๊ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายนุกูล พัดไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางพีระพร พลอยจะบก  ครู ชำนาญการ
0
27 นายมรกต วรจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายณรงค์ ไชยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสิริสุดา จักรไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวมณีรัตน์ กลิ่นตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางนิตยา หล้าคำคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวธนาวรรณ ประจุดทะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวสุภนา สำราญจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายสันติสุข สมพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวกีรติกร หนูตอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวกาญจนา นาคไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางชุมสิริ ตากกะโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางกชพรรณ สุระศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอภิญญา สดสร้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวศิริภัทร มั่นเขตกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางณฐินีพร กนกชูสิทธิ์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายขจรศักดิ์ มีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาววิชุตา จุทสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางณัฐฐิราภรณ์ แก้วมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวปาณิศรา กระจายกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3