โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 26 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พนมรุ้ง

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 1 1
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจินตนา ฉิมพลีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวจามรี สมานชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวณัชชา บานฤทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางประทิน ถาวรศิริ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเหล็กใน สุขจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพูนทรัพย์ ม่วงคะลา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางอังกฤษ ครุธกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายณัฐวุฒิ ราชประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายบัณฑิตพิทยา รักษาภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวจันทรา ปักการะโถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวีรศักดิ์ ม่วงคะลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวอุทัยวรรณ์ เบญจศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางฐาจิฬาพัส จิระวงศ์บุญภูงา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางวันเพ็ญ เต็งประวัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนิภารัตน์ ศรีวรรณุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางประภาพร ไชยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสุภาภัค อภัยจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอภิรักษ์ สุขบรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอนงค์ สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพิมานมาศ มัจฉาชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาววิจิตร ใสแจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
23 นายเบญจชัย เนืองสา  ครู ชำนาญการ
0
24 นายกิตติชนม์ วงศ์ชัยสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวกาญจนา แมนไธสง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวทัศนีย์ แก้วยงกฏ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายสรเพชร อาจเดช  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
13