โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 127 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 130 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ประสาทวิทยาคาร

จำนวน 175

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 8 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 14 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 18 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 10 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 16 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 4 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 2 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 5 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 48 82 130
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
3
16
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4
17
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
6
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
4
9
0
0
6 ศิลปะ
3
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
5
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
2
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
36
26
68
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศักดิ์ชาย เทียนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวศัลย์ทนี กัญญาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาคร วัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
4 นายพิชิตพล เพ่งพิศ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวอำไพศรี สืบเทพ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวจิราพร เกษามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
7 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร  ครู ชำนาญการ
4
158.99
9 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข  ครู ชำนาญการ
0
10 นางเขมรัศมี สุบันนารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
11 นางศิรินภา หอมขจร  ครู ชำนาญการ
2
16.00
12 นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข  ครู ชำนาญการ
0
13 นายปัญญา พ่วงงามพันธ์  ครู ชำนาญการ
4
104.00
14 สิบเอกสมพันธ์ อุดมโชคทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางษิตตากาญจน์ ชนธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
16 นายอาทิตย์ แก้วสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายบุญสิทธิ์ วานุนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
19 นางสาวศศิวิมล สติยานุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
44.00
20 นางสาวประวัติศรี อุกอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นางอมรรัตน์ พรมมี  ครู ชำนาญการ
2
199.98
22 นางเพ็ญนภา โสติยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
23 นางเพ็ญทอง ยิ่งยงยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมชาย มรรคผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
26 นายพลาจินตวรรธน์ ประดับศรี  ครู ชำนาญการ
0
27 นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
28 นางวรรณา วิโรจน์รัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวสุมณฑา มีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางดวงตา เคราลีย์  ครู ชำนาญการ
1
78.00
31 นายวสุเทพ ฉิมถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
32 นางปริศนา ทรงวาจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
70.00
33 นางสาวปัทมา มีพรหมดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางช่อเพชร ศรีทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
36 นางสาวพรผกา ดนเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางฉวีวรรณ วินทะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
98.00
38 นางวารุณี แก้วสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายสุรัตน์ โสมกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางรัชนีวรรณ กงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
41 นางสาวธัญยรัตน์ ยิ่งเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายสมศักดิ์ กะการดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวเยาวเรช หมู่ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวสุภา คิดนุนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางมลทิรา เอมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
46 นางจิรัฐยา สุทธิโฉม  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
76.00
47 นางทิพวรรณ ยืนยง  ครู ชำนาญการ
0
48 นายยรรยงค์ โสติยา  ครู ชำนาญการ
1
6.00
49 นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
50 นายประดับ ได้ทุกทาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
51 นายวัชรากร ใยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
62.00
52 นายสมชาย ปิยไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางรัชนี อุดมสินานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
55 นางศิริจันทร์ เกตุชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
56 นางอำภร สุทธิมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายเยี่ยม ศรีทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายสมบูรณ์ กะการดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางณัฐวรรณ ทิพย์สูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
60 นางนิพตา มีกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
61 นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี  ครู ชำนาญการ
0
62 นางพิมพ์นิกา จงรักษ์ศิลาภา  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสุดารัตน์ คงอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
64 นางสุจิตรา เจิมสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
21.00
65 นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
66 นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
67 นางยุวดี ผูกดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
68 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
69 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
70 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
27.00
71 นางสาวสายลม ที่รัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
72 นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวสุพรรณา นามพูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
75 นางสาวจันทิมา จินดาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวนงลักษณ์ วินทะไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางแพรรดา สิทธิโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
78 นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
79 นายยุทธภูมิ มีพรหมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
80 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางอุมารินทร์ ศรีริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางขวัญฤดี บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
199.98
84 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายสิริวัฒก์ แสงกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายชวลิต คุชิตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวอัศวนันท์ ศรีสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางพีรยา โปร่งจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสิรินุช ปฐมชาติ  ครู ชำนาญการ
0
90 นางกนกพร สาคเรศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายพรหม ผูกดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
92 นางนันทิกร สำราญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางสาวศิริปิน หมายลึกดี  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
95 นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวศศิประภา จินพละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวนิตยา สาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
98 นางสาวนันทภัค จันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
29.00
99 นางสาวปวีณา จันทร์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวณัฐติกา เจริญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
102 นางสาวกัญญาวีณ์ จูมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวรติกา ไชยพลงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวสลิลเกตน์ จันทรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
105 นางปริยาภัทร กะการดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นายธีรนันท์ นามเสริมศรี  ครู ชำนาญการ
0
107 นายธนาศักดิ์ สำรวมจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
108 นางสาวจตุพร จามิกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
109 นางสาวโชติกา ศรไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวกนกพร กมลบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
154.00
111 นายประวิทย์ วงษ์เก่า  ครู ชำนาญการ
0
112 นายสายบุตร พันธ์เสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
113 นางสาวอำภา ลัดดาไสว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวสุภาภรณ์ กกกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
115 นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางพรเพชร พันธุ์สุข  ครู ชำนาญการ
0
117 นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
118 นายประยูร ทองสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
199.98
119 นางสาวอุบล ธรรมดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
120 นายไพโรจน์ ก้านอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
111.00
121 นางสาววัชริน ขันธะพานิชย์  ครู ชำนาญการ
1
56.00
122 นางนภกุล ไตรเรืองกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
123 นางสาวจิตราพร พวงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวยุพเรศ พระวัย  ครู ชำนาญการ
5
108.00
125 นายบุญเสริม เพ็งแจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
126 นางศุภลักษณ์ แข่งขัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นายสุคนธ์ สำราญใจ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
8
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
6
 
รวม
39