โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โคกยางวิทยา

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 1 0 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 8 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
4
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางทิพย์การุนย์ วรรณโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
2 นางสาวจีรวรรณ สุขสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
3 นางสาวณฐชนันท์ บัวเงิน  ครู ชำนาญการ
1
14.00
4 นายสิทธิพร พวงสด  ครู ชำนาญการ
0
5 นายอุดม พรหมบุตร  ครู ชำนาญการ
1
18.00
6 นางสาวเกษรี ทองเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
7 นายนิรุธ เสาประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
8 นายภานุวัฒน์ เสาวไลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
9 นางโสภาพันธ์ บุญรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
10 นางสุภาวดี ต่างประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
11 นายบุญร่วม สมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางดาเรศ อยู่สบาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
14 นายนฤพันธ์ ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายยุทธภูมิ ดวงเด่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายอัครพล ดีรอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
17 นายศันสนะ มะลิหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
18 นายชูเกียรติ โสนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวทักษิณา เรืองรอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายวศิน กระแสเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายสุที ฉายแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5