โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตานีวิทยา

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 21 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
3
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
7
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววรรณภา งามวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอภิญญา สุธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
4 นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
5 นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม  ครู ชำนาญการ
2
28.00
6 นางสาวดวงใจ บุตรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวกาญจนา สายวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรุ่งศรี สิทธิยศ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอรอุมา ไชยศรีษะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวปวีณ์ริศา แท่งทอง  ครู ชำนาญการ
4
56.00
12 นางสาวรุ่งแสง ศรีตัมภวา  ครู ชำนาญการ
0
13 นายพรชัย ซ่ำศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุวนันท์ วิเวกหมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายกฤษฎา นิสัยกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
17 นางประภาพร อันภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสุฑาพร คบหมู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
19 นายนรากร บุญปก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวรสรินทิพย์ เดชธนากิจจ์  ครู ชำนาญการ
0
21 ณัฐพร พุทธขิณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
22 จันทร์จิรา แก้วใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 ปิ่นทอง ปราสาทภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 สุรศักดิ์ แจ่มใสย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 ธีรพงศ์ ปุยะติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
26 นางสาวธัญวรรณ คำเสาร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาววรางคณา งามศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
8