โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 15 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชื้อเพลิงวิทยา

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 15 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
4
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางฉัฐนันท์ หมันเทศมัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางพรพิมล แพงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางดวงรัตน์ ตาชูชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
4 นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางกิ่งกาญจน์ เรืองเกษม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
6 นางชัญญานุช เนริกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
7 นายธนโชติ พราวจันทึก  ครู ชำนาญการ
4
49.00
8 นางสาววันทนา ยวงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางธนาตา พะนงรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางบุหงา จันทร์เพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
14 นายรัตนชัย ปลุกใจหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
15 นางสาวณัฏฐวี ทองดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
56.00
16 อเนตร ดังคนึก  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5