โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แนงมุดวิทยา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 0 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 11 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
6
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธนากร ทองนำ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางนิศาชล ใจกล้า  ครู ชำนาญการ
10
88.00
4 นายณัฐดนัย สุภาสัย  ครู ชำนาญการ
0
5 นางจิดาภา ฤทธิวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
6 นายพิทักษ์ ศรีมูล  ครู ชำนาญการ
0
7 นางณงค์เยาว์ เยรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสุธิตา สีสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวภารุจี บุญหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายบุญเพ็ง สีหาราช  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาววันวิสา ปรารมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวปคุณา แย้มชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายนิกรณ์ พ่อค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวยุพา นิเลปิยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
36.00
16 สุดารัตน์ แซ่ฉั่ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
17 ประภาภรณ์ รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ภิมุข สมานรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 ปราโมทย์ คะหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
20 รัชนก ร่วมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
21 นางสาวพิราวรรณ โฉลกดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4