โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 91 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 93 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : รัตนบุรี

จำนวน 99

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 10 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 10 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 16 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 9 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 7 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 72 93
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
5
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
5
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
4
10
0
0
6 ศิลปะ
1
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
27
49
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนรินทร์ทิพย์ เติมกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวธารินี ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
96.00
3 นางสาวอุไรวรรณ ผันลา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวสุพิรารัตน์ เพิ่มผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพรพิมล แพงภูงา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางศิริพรรณ ธรรมานิตย์กุล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวชนิดา ใยบุรี  ครู ชำนาญการ
0
9 นายยุทธ เบ้าทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวีระชาติ ผิวอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวจรรยาภรณ์ ชำนาญธุระกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวิภาพันธ์ บุดดี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
15 นายกัมปนาท ผลไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายศราวุฒิ วงศ์คำปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางรัสนา อนันตสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางดารา ปุยะติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวสุนันทา นาเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพัชรี สาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายศรีรม ฉิมลี  ครู ชำนาญการ
0
23 นางเอมอร เรืองสุข  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอรวรรณ แพงภูงา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายวันชัย นิลหุต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางศิริภัสสร อุดมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางวันทา นามรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวจุฑามาศ พุดหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางจินตนา ชัยทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวดวงฤทัย อุดทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุรัตยา แซ่ภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางกลิ่นมณี วันนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวอธิติญา ประดาสุข  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
39 นางกุหลาบ วงศ์วาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางอุษา เดชศิริ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวพรนภา พุทธานุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางอัญญารัตน์ ลือขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาววิลาสินี กนกแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
45 นางศศินา พรมตวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวสไบพร คำภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายอุทัย อุดทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายภูมินทร์ นันทพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายทวีชัย กลีบบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายปรัชญา กะการดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวสุจิตรา กะการดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางรัมภ์รดา เครือศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายนิทัศน์ เข็มทอง  ครู ชำนาญการ
0
55 นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางวัชรี กมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางพิรุณนี สายยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายวชิระ เดชศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางไกรษร คงยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางมยุรา ถาพรผาด  ครู ชำนาญการ
0
62 นายไพทูล หาดคำ  ครู ชำนาญการ
0
63 นางเสน่ห์ พุฒตาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาววลีวรรณ วัดตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวสิริรดา เจริญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวทิชากร สมร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางวันวิสา สระแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายบุญเลี๊ยม โทขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวบุสดี แก่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
70 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายเอกรินทร์ ธรรมนิยม  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวรัตตินันท์ บุญกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ  ครู ชำนาญการ
0
74 นายชยพล พองนวล  ครู ชำนาญการ
0
75 นางอ่อนสี ศรีเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายเชิดชัย มนต์ดี  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสมหวัง สุดโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวสุภาพ พบบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสุพิศ จันทร์มาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวอาทิติยารัตน์ จินดาขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวจิตตา สำนักนิตย์  ครู ชำนาญการ
0
85 นางโชติพัทร พิณเจริญพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวนฤมล พันธ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
87 นายธนากร ฝอยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวบุณฑริกา โคตรสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวณัฐธิดา หม้อทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาววรัญญา นิยมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายพชธกร นันทพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาวสุกัญญา ดาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
15