โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนแรดวิทยา

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 5 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
1
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชัชวาลย์ กองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายถาวร สังข์เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายกำจร สามี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางขนิษฐา พงสุริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสกล นธีนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุบิน จันทร์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจำเนียน โอษะคลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายปรีชา ทองมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวิชิต โจมสติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางบังอร ทองมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวิรวุธ พรหมทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 วัฒนา แข่งขัน  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6