โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธาตุศรีนคร

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 11 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
3
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางฐิติมา ไชยา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจันทร์เพ็ญ พวงสี  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอภิชัย จันทร์พร้อม  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสุภัญญู ศรีโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอมรรัตน์ พรหมทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกนกอร ชายกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวทิพาพร พลสามารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
9 นายเจษฎา เสริมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกรรญา สีดาพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายรักไทย แบบอย่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสำลี ธนูแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 สายทอง พรหมประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวเพียงใจ ประยงค์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางณัฐรียา แบบอย่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนภาภรณ์ ธาตุระหัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 เกียรติศักดิ์ มานุจำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
10
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0