โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 19 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สนมวิทยาคาร

จำนวน 63

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 16 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
3
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอัญชนา แข่งขัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายวรวุฒิ ทอนไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายสมโภชน์ นอบน้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุพัตรา ฉลาดเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางชนัดดาภา เหล่าสกุล  ครู ชำนาญการ
0
6 นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางรมีนตา เขียวอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายกำชนม์ สุทธิหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา  ครู ชำนาญการ
0
10 นายชัยวัฒน์ ไชยทอง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปัทวรรณ จุฑาไทย  ครู ชำนาญการ
1
48.00
12 นายวิทยา ดอกจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายยรรยง สุบินดี  ครู ชำนาญการ
0
14 นายพิพัฒน์ ดำเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางดวงใจ มิทราวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเอกราช บุญสงค์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาววันเพ็ญ สะสม  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวฐานิตตา สวยสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวิไลรัตน์ ละมูลมอญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเพ็ญ มาลีหวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
21 นางสิริอาภา โกยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
22 นางสาวชุติปภา วรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายนนธยา หาญมานพ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวฐาปนีย์ ห้าวหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนงลักษณ์ พสุนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายธัญญ์วริทธิ์ คำผง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
27 นายสมบูรณ์ ศรีสมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอุมาพร หาญมานพ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวจิณณพัต ธนาทรงบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางจินตนา ทรงพระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนัชชา อนุลาวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางเสาวลักษณ์ บุญมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวอารีรัตน์ พวงวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสุกัญญา ราชชุยแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายอัตพร อุระงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวทิพย์อาภา ดวงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายรุ่งโรจน์ คุณนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางจุรีรัตน์ บุญมี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
14