โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 17

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 12 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
2
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายทศพร จันทรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวชนกกานต์ ฉายแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
3 นางอุปการี มณีนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุพิศ จันทร์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวัชรกร ชูเชิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายจีระ ศรีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางยุพาพรรณ เกษเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวเอราวัณ แก้วตะวัน  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวกนกวรรณ สะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวน้ำผึ้ง มุติโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวอำไพร สยามนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาววรินดา ศรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวรัตนากร บัวผาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสุมิตตา นามวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2