โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมทับทิมสยาม 04

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 0 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 7 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
3
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวุฒิพงษ์ เดิมทำรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
2 นายสรวิศ ชาญเชี่ยว  ครู ชำนาญการ
0
3 นายมนตรี อกอุ่น  ครู ชำนาญการ
0
4 นายธีรวัฒน์ จันทร์ดำ  ครู ชำนาญการ
0
5 นายวิรัตน์ สีตะแกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวปริศนา วงษ์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายประเสริฐ บุญมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวกฤษณา ไพดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายชวัลย์วิทย์ แสนสุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายฐานะ บุญรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายอนุพงษ์ กลุ่มยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายธนกร สร้อยสวรรค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางจุฑามาศ ศรีแก้วกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสาวิภักดิ์ กันนุฬา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวีระพล บุญทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสุดาพร เกษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวเกณิกา ชัยชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวอังคณา นภาแจ่มจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
2