โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 80 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 82 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บัวเชดวิทยา

จำนวน 123

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 7 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 5 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 11 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 3 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 10 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 39 43 82
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
4
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
2
5
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
4
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
40
12
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
2 นายจักราวุธ สุขพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางมณีกานต์ ทนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวจันธิมา ผดุงเจริญ  ครู ชำนาญการ
7
84.00
5 นางสาวบุหงา ภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
33.00
6 นายสุวรรณ ทองแม้น  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวินัย มีอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
8 นางสาวลีลา สมบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุเมท ดิษเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางจันทรากานต์ ถนัดค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
11 นางปานรวี มั่นยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
12 นางกิรณา แม่นผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
13 นายสุรินทร์ ศรีริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
0.00
14 นางสถาพร กิตติขจร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
15 นายแสงเทียน มั่นยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
16 นายเฉลิมพล พรหมสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ  ครู ชำนาญการ
4
134.40
18 นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
109.00
19 นางสุรินทร์ มีอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
20 นายสุรจักษ์ ประดับประดา  ครู ชำนาญการ
1
12.30
21 นายรัชพล อินทร์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพรนภัส สถานพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
96.00
23 นางลำดับ คำเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
136.00
25 นายสัญญา นาคเจือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
71.00
26 นายธนดล คำเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
27 นางสสินา ปิ๊บกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
28 นายศรีกรุง บุญเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
29 นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
46.00
30 นางภัชษร กฤติยาวรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
31 นางสาวณัฐกฤตา ปัตตาโพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
58.00
32 นางจินตนา จิตร์รัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
33 นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใส  ครู ชำนาญการ
0
34 นายพรมมา สวาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
35 นางพวงพันธ์ บุญใบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
14.00
36 นายหัตถสอน การประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวจินตนา ชัยนิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
22.00
38 นายประสงค์ เสมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวนัยนา ภูทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
50.00
40 นายจักราวุธ ตุ้นทัพไทย  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวสุริฉาย ไสยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
63.00
42 นางสาวพิจาริณี สุระ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
43 นางศรีประไพ อุรารื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
120.00
44 นางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
72.00
45 นางสาวณัฐพร ดาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายณัฐิพงษ์ ฟองนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายศิริชัย ปิ่นนาค  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวธีรารัตน์ คงทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
114.00
49 นางสาววัลลภา ภูมิสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายฤทธิกร มั่นหมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวนุชรี ผิวละออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
92.00
52 นางสาวนันทกุล บุญเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
53 นางวิรุดา ดวงสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
54 นายกำพล คำทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
55 นางสาวขัตติยา สุขรอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
59 นางสาวรัตณี แสงมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวนันทิยา ชัยสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
62 นางสาววรัญญา ทำคำทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
63 นางสาวธัญลักษณ์ แก้วดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางบังอร ช่อลำดวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
65 นายยุทธนา ทองนำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
66 นางสาวจงรัก โต๊ะนาค  ครู ชำนาญการ
2
16.00
67 นายอาทิตย์ สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
68 นางสาววรรณฤดี เพียวสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
69 นางสาววรัธยา ทาหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายจรัส อนุพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายไชยพร สำราญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวจิณห์ณณัช สิมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
73 นางสาวภคอร จันทะเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
74 นางสาวพิจิตรา บุตรสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
75 ว่าที่ร.ต.อณุศักดิ์ จันแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายภากรณ์ นามสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
77 นายศิริชัย ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาววรัญญา วิยาสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวทยิดา สถิตย์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายบรรจง ถิ่นแถว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายจีระเดช บัวดี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
20