โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พนมดงรักวิทยา

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 2 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 2 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 18 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
7
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
4
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนวลปรางค์ พองนวล  ครู ชำนาญการ
0
2 นายไพฑูรย์ ทวีแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายนพัฒน์ สมัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายสุทธิพงษ์ ปินะถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายเรืองยศ สารกิจ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสุภาพร มฤทุกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายปฏิวัติ นรสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางอนัญญา สุขไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธวัชชัย มีสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุพิน สุมิตดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพิษณุ คำภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางอรอนงค์ มีสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
14 นายเรืองณวิน มีดินดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวีระวัฒน์ ดวงมณี  ครู ชำนาญการ
1
24.00
16 นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวทัศนีย์ ศรีทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายพรชัย สุขแสวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายสุนทร แก้วผนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางนภาลัย บุรีวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวโกสุม ทิวคู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายธนบดี สอนสระคู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายติกขเวทย์ สมยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายฉัตรดนัย ลำดับจุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางปานไพลิน ขอพรกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางพลอยไพลิน เกษามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายกีรติ ปรุงเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายศุภชัย ผูกเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายบรรจง ทองกระจาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
35 นางสาวพรทิพย์ โตสงวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนิชาพร สุวรรณโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายสันติ ประภาสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายวิญญู ศุภนัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายกรุง เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4