โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีณรงค์พิทยาลัย

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 13 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
2
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวุฒิยา เกียงวัว  ครู ชำนาญการ
0
2 นางนภัสวัลย์ สายรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางกัญญาภัค คำงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายอำนาจ ขาววิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางปุณยนุช วสุนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวชนนิกานต์ ทิมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวฐิติมา ชื่นรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาววลีรัตน์ พะโยธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายนัฐพล เทียงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวภาวิณี สมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายจำรูญ ชัยสาร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2