โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนเทพ

จำนวน 17

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 11 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
6
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุพรรณี ชัยสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางเบ็ญจมาศ สาดา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายลิขิต สิงจานุสงค์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอัมราภรณ์ ห้าวหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรัตน์จินันท์ พลรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายมีฉัตร ศรีเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
10 นายปรีชา สีตะแกะ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวปราณี ใจกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวพิชชานันท์ สูงยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสุพาภรณ์ ศาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวกมนทรรศน์ รัตนตรัยวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายพีระ พลรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3