โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 166 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 169 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีสะเกษวิทยาลัย

จำนวน 186

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 20 22
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 16 26
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 29 41
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 12 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 18 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 3 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 9 11 20
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 1 0 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 58 111 169
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
14
1
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
25
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
8
32
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
13
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
18
0
0
6 ศิลปะ
0
2
7
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
4
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
16
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
18
22
128
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณฤทธิ์ วรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
2 นางกนกอร มูลสาร  ครู ชำนาญการ
2
18.00
3 สิบเอกนันทวัฒน์ มูลสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวจันทร์จุรี บุญสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
5 นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวปิ่นหล้า ศิลาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
7 นางรัชนี กมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายฟ้าคำรณ กมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
9 นางสาวบุญตา โพธิ์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
108.00
10 นางสาวเดือนฉาย แซ่จึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวิไลรัตน์ มณีนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
12 นางฉลองขวัญ สุธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
45.00
13 นางสาวถนอม ทองพันชั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
92.00
14 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุเพ็ญพรรณ ลับโกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุจิตรา น้อมเกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ  ครู ชำนาญการ
0
18 นายกิตตินันท์ ศิละวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเยาวลักษณ์ พิเชฐโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอาภรณ์ บุญมาก  ครู เชี่ยวชาญ
2
18.00
21 นางสาวจิตวิไล คำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
23 นายทองพูน แพงมา  ครู ชำนาญการ
1
14.00
24 นายสมจิตร ขนันแข็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวอรุณี สายวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายเฉลิมพล ยศธแสนย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายศราวุธ แสงสุนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางรัชนี นวลศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
29 นายณัฐพล พลสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางนัยนา ธรรมศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายปกาศิต ศรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางคคณา แก้วคะตา  ครู ชำนาญการ
0
33 นางพิสมัย รักษาผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางอรไท อิสาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางดาววิชา หิปะนัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางมาณิกา ศรีสุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางพัชนี จุลมิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
39 นางพชรมน วิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายชัยโย เสาเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสุภาภรณ์ มนิระพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
43 นางสาวจำเนียร เหมาะสมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
86.00
44 นางปุญญารัศมิ์ ธนเดชชัยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวจินตนา พละสรร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายทวีป เชาว์วลีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายประกอบ คำขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางภาวรรณ ศรีนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางศลัญญา ขันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายวรชาติ คันศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายทรงวุฒิ ขจัดมลทิน  ครู ชำนาญการ
0
53 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ วิเศษสังข์  ครู ชำนาญการ
0
54 นายณัฐกิตติ์ ลมสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
106.00
55 นางถวิล วรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
60.00
56 นายวิชัย ลาลุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสุนันทา บุญเอนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวเพลินจิตร โพธิ์กระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
59 นางจรุงจิต วงศ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางศิริรัตน์ แสนใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางจันทร์เพ็ญ ลาลุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายภูวดล วนขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
150.00
63 นายอดุลย์ แก้วภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายธีระยุทธ วิเศษสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายภานุวัฒน์ ลาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางปิยวรรณ จินดาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางวิภาดา จันล่องคำ  ครู ชำนาญการ
0
68 นายศักดิ์ดา พายุพัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
69 นางสาวภรณี จันทรชิต  ครู ชำนาญการ
0
70 นางณัฐหทัย คูหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางพิชามญชุ์ อัครธีรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางจุฬาวัลย์ ชนะมะเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
73 นางสาวศิริพร นามวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
74 นางปิยะวดี จันปุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางพิมลรัตน์ บุญงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางศิรินนภา จวงพลงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
77 นางสุวจี สังข์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางขรพรรษ สุรนารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
79 นางนุจรี ศรีประใหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
51.00
80 นางจีระพร ชองรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางยุพดี พรหมทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวสมสกุล นึกชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
83 นางสมศรี พรหมคช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายสมหมาย คุ้มศรีวัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายสมศักดิ์ วันสุดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
86 นายรัฐพล คำแก่น  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวเฉลิมรัก สดไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางรุ่งนภา นาจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
166.00
89 นางอิศราวรรณ ใจแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
90 นายไพรยุทธ สะกีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวธิษณา อ่อนบึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
107.00
92 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
93 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
95 นางนภัทร เชิงหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายอิสระ คำนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
97 พันจ่าอากาศเอกอรรถพล เข็มแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายอภิวุฒิ ทองไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นายวีรยุทธ เชื้อชม  ครู ชำนาญการ
0
100 นายนิธิธานินทร์ ธนเดชน์ธาดากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายดวงแดน วงเดือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางพรสริญ ศุภภาภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
103 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี  ครู ชำนาญการ
2
30.00
104 นางแครทรียา วสุกาญจนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นายธนาศักดิ์ สุภาพ  ครู ชำนาญการ
0
106 นางฤทัย คุ้มศรีวัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางสมถวิล ทองพูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
108 นางเยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสาวจตุพร สังธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางกนกวรรณ สะกีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายจำนงค์ พันธ์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
112 นางรุ่งนภา ผลเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางบุญฐิตา ศรีภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางเอื้อจิต วรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางนิพาพร ตังสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสาววีนา โมทะจิตร  ครู ชำนาญการ
0
117 นายพิทวัฒน์ สิงห์ดง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
118 นายไกรลาศ จิบจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวจุฑามาศ บุญทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
120 นางเณศทิชาภา สวัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายอำนาจ เส้นคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวภิภาพร ศรีขัดเค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
124 นายวรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายศุภชัย เมตตามนุษย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายชาติกล้า ทรัพย์ทรงพล  ครู ชำนาญการ
0
127 นายสมพงค์ ถาวร  ครู ชำนาญการ
0
128 นางภาวดี จัตตุเรศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
129 นางราตรี โพธิเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางณัฐธยาน์ ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางสาวสอิ้งทิพย์ เทียบคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสิรินาท พันธ์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางฐิตารีย์ ปุลพรนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางสาวอรุณีย์ อรจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
48.00
135 นางอัญชลี สามสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นายปรีชา บุญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นายธีระชัย ไพบูลย์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
138 นางสุภรัตน์ แก้วพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
139 นางภัทราพร วรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
44.00
140 นางสาวเพ็ญลักคณา ลาลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นางสุภาพร แสงลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางเบ็ญจพร ภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
143 นายรังสรรค์ จันธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
192.00
144 นายวิสุทธิ์ มีปิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นางณัฐาพร มูลมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
146 นางพัชรี รจนัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางชุมพร ประมาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
148 นายวุฒิพงษ์ โกมลวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางปทุมพร พลศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
151 นางสาวพัชรนันท์ นิ่งนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นางสาวพิภัทรา แซ่ตัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางสาวศิริมาศ คณาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
155 นายภราดร อยู่เย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางพรสวรรค์ จรัสรุ่งชัยสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางฐิตารีย์ ปุลพรนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
158 นายจุลฌาณ พากเพียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นางสาวพิภัทรา แซ่ตัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางสาวสุภาพร แสงลับ  ครู ชำนาญการ
0
161 นางกัญญา ปิยกรศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
162 นายประสาท สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
163 นางอัญชลี สามสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
164 นางอุไร คงเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
165 สุภรัตน์ แก้วพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
166 จุฑาภรณ์ พิมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
32.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
10
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
7
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
11
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
 
รวม
61