โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 14 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจุฬาลักษณ์ คะตะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
2 นางปองกมล แก้วคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
3 นางสาวสุดารัตน์ กวยาสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
4 นางบุษบากร สุทธิคำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
123.99
5 นางสาวณัฐมณฑน์ ทาโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
35.00
6 นางลำดวน ทิพอาศน์  ครู ชำนาญการ
4
36.00
7 นางสาวพิจิตรา ก่วยเกียรติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
8 นางสมปอง ดอนภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
48.00
9 นางนิภาวรรณ อุทิตะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
10 นางพัฒนา ศรีวิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
11 นางบุปผรัตน์ ทับทิมโกมลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
24.00
12 นายอนุสรณ์ อรรถวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเนาวรัตน์ เข็มทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
14 นางณธพร บุญปก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนันท์ณภัส พิเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9