โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นครศรีลำดวนวิทยา

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 16 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
8
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนิรันดร ตังสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางชนินทรา ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการ
1
90.00
3 นางสาวปุญชรัสมิ์ บุญคง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนัยนา อ่อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นายธีรพล คำหล้า  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววันดี วิถี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวภารดี นามวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
8 นายสันติ บุญราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายคธาสิทธิ์ รัตนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวิมลพรรณ บุตรสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นายต่อศักดิ์ คนคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเสาวณี ดวนใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
13 นางบุณยรัตน์ สมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
14 นางสาวอรษา นนทะเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
72.00
15 นายคมเพชร อ้วนพร  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสริยาภรณ์ แก้วกล้า  ครู ชำนาญการ
0
17 นายอภิสิทธิ์ แก้วสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายมนต์ชัย ใสกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 อัญชลี บัวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสุกัญญา วิถี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสุมาลี บุญเฮ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
22 พิสรรค์ ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
23 ว่าที่ ร.ต.โชคชัย บุญปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางศิริณลักษณ์ ทองปั้น  ครู ชำนาญการ
0
25 นายทองมี ประสารทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายบุญจันทร์ นัยพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายกู้เกียรติ บุญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายสินชัย สมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8