โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 15 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 16 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนเพ็กวิทยาคม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 12 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
1
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกมลพรรณ คำขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาววารินทร์ อ่อมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวธุมา บัวจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวรรณา สาระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสินทวี บุญสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนิภา จันทร์ละออ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมศักดิ์ บุญมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์ ทองละมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางศุภกร วงศ์ใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวนครินทร์ คำผง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุภาพ สุทธิสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอลงกรณ์ อาษา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวจารุวรรณ บุญช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7