โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พยุห์วิทยา

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 14 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
4
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเรณู คำใสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุพรรณี สองศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
84.00
3 นายวิรัช กะตะศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
4 นายรพีพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
5 นางณัฐปรากาญจ์น ถึงทะเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายไพรวัลย์ ทองลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
8 นางวารินทร์ กรไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวุฒิกร ขจรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นางเพ็ญประภา สิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวันดี เพ็งชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอรัญ วงศ์จอม  ครู ชำนาญการ
3
24.00
14 นางสาวรรินทร คำขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายทวี หงษ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
16 นางรุ่งราวรรณ์ ซอนทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นายธิรายุทธ อรทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพัชรินทร์ อรทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกันตภณ ทับทิมหิน  ครู ชำนาญการ
1
8.00
20 นางนาฎรพี ละยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
22 นางสาวชนาภัทร แสงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางชนิดาภา อสิพงษ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7