โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โขงเจียมวิทยาคม

จำนวน 49

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 12 27 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
2
0
0
6 ศิลปะ
3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
26
6
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจิตปรานี สาระคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางศุภนิดา สมสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพรรณี บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางบัวแดง สร้อยสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพัชนี คำทองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนวลฉวี โสวาปี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนันทนา วรรณคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาววิภาดา อามาตย์มนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายจักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวพฤฒิพร วรรณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวปิยะวัฒน์ มณีภาค  ครู ชำนาญการ
0
15 นายชยุต โชติวุฒินันท์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวอินทร์อร แก่นคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวสิริพร หาญชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายมานพ ไชยโกฎ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวพรชริณทร์ ราศรี  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสุรศักดิ์ ดวงธนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายไชยนิรันต์ โพธิทัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวศญาภักดิ์ หวังดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายสิทธิชัยน์ สายธนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอภัสรา ทองเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสิทธิศักดิ์ เจียงวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
27 นายศรัณยู สำเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวศรัญญา สมภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวญานิศา ทาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางกฤษณา วงศ์วิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายธรรศ เหลาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางศมนชญา กุมรีจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวสุนีย์ ใจเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายเอกชัย พิณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวกาญจนา แพงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวณพสร สามสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวเปียทิพย์ อินทรศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวฐณัชญ์พร นาจาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5