โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนมดแดงวิทยาคม

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 5 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 20 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
4
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
2 นางบังอร เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายชนก พุ่มศฤงฆาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางศุภรัตน์ โพธิ์ต้นคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพิศมัย ชายทวีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสงบ ศรีอุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนันทวัน พุ่มศฤงฆาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวิไล ส่งเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเรือนแพ วงสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายจีระศักดิ์ คุณะโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอรุณรัตน์ อ่างแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธีระชัย เสนาะวาที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพีรมิตร พึ่งโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาววรณัน ดาเหลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอมร ปลื้มหอม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวเจตนิพิฐ บุญเพศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวนฤตยา อาทิเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวสุธิดา สายชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายศมา ชินชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสุมาลี ไสยรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายอิศรา สาธุจรัญ  ครู
0
23 นายนิตินัย เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวแสงมณี วงคูณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางแก้วตา ทาสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนภารัตน์ บุระมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายฉัตรชัย นนตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวธิชาพร ชื่นตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
7
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0