โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 136 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 147 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -11 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชัยภูมิภักดีชุมพล

จำนวน 163

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 10 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 18 28
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 30 41
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 11 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 14 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 5 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 1 11
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 6 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 1 0 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 52 95 147
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
9
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
23
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
10
22
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
11
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
5
7
0
0
6 ศิลปะ
4
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
7
0
0
8 การงานอาชีพ
4
1
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
30
33
84
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางลักขณา ประจงค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
76.00
3 นางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจุฑามาศ อุทัยฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
5 นางกองทรัพย์ เค้าฉิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางมะลิสา นาคพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
7 นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
8 นางสาวสุมิตรา ศุภรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
9 นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
60.00
10 นายจตุพล แสนสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุทธิพจน์ รัตนสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
12 นายเฉลิมชัย นครไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
13 นางนิภา ชัยชวนานิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายประสาน ชูเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวเยาวลักษณ์ อุปมายันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวกาพย์พร กลางสาทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
305.97
19 นายประยุทธ ประสานพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
20 นางจีราวรรณ ดวงเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
21 นายละออง แกมคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจิระพร ภูมิภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
23 นางสำเนียง เอ็งโอภาสนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
24 นางวรัญญา โหนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเสาวภา ชนะหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
15
126.00
26 นายชัชรินทร์ ถิ่นชีลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางประสานพันธ์ พลทะยาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวธิรดา สุวรรณชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
30 นางดวงดาว หวะสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสุริยวงค์ ชัยวิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวกัญญภัทร แดงบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายอมร วาดสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายปราโมทย์ อินทรบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
37 นางธนินทรา บุญชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
62.00
38 นางโสภา สีพั้วฮาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
39 นางสุขี ศรีสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
40 นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก  ครู ชำนาญการ
1
8.00
41 นางเนาวรัตน์ สาริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
2.00
42 นางกรรณิกา โพธิ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวอระพัน เจริญภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
44 นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
98.00
45 นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
46 นางจารุณี จำเริญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
47 นางสาวอาฬวี ภิญโญดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางผกามาศ เที่ยงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
49 นางสาวกรกช กุนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายภานุมาศ วรสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางจีรนุช ฟุ้งสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
52 นางศิริพร วงค์สืบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางบุณณดา เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
56 นางสาวกัญจณ์วรา โนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
57 นางเขมิกา ไชยแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายเอนก หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
59 นางสวลี อินทร์อ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายประยงค์ อภิเมธีธำรง  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวกชพร มั่นคง  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวหนึ่งฤทัย จำเริญจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสุภาภรณ์ พรหมนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
65 นางปิยะนาถ กวางซี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางน้ำฝน นพคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายสนิท นาคพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
68 นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
69 นางเจรียงพร อาจประจันทร์  ครู ชำนาญการ
11
252.99
70 นายนิธิพัฒน์ แก้วไกรไทย  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวนฤมล งอกศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
195.99
72 นางสาวบงกช เสี้ยมแหลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายวีระศักดิ์ ศรีภู  ครู ชำนาญการ
1
14.00
74 นางสาวศิริพร พงศ์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
75 นางรัตน์ติยา อุดมทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
76 นายภคพล จุ้มใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวทัศนีวรรณ จ่าทัน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
78 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
79 นางสาวสมพิศ กุลรักษา  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
81 นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม  ครู ชำนาญการ
2
24.00
82 นางสาวกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
36.00
83 นางสาววราลักษณ์ จุลละนันทน์  ครู ชำนาญการ
1
90.00
84 นางสาวศันสนีย์ มีหมู่  ครู ชำนาญการ
4
53.00
85 นายปกครอง บุญปลื้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
86 นายธวัชชัย ถาวรกาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวปัทมา โขหานาม  ครู ชำนาญการ
3
32.00
88 นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสุดาทิพย์ หมู่หัวนา  ครู ชำนาญการ
0
90 นางภัณฑิรา วรสันต์  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวศิริลักษณ์ ชมนาวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวมนัญญา หาญอาสา  ครู ชำนาญการ
0
93 นายราชภักดิ์ นาคดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นายสุนันท์ กลางพระเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
96 นางสาวฉัตราภรณ์ สงวนรัมย์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
97 นางพรประภา เพียกขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
72.00
98 นายประสงค์ ปักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นายกิตติ์ธีธัช บุตรพรม  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์เปล่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวบุษยา บริบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวลัคนา พงศ์พิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
89.00
103 นางสาวมณีกาญจน์ เต็มหลวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
104 นายชูชีพ ถนอมพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวนันทนาพร ชัยชาญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวกมลมาศ ขึ้นนกขุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
107 นางสาวสุวิภา สุริยะปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวเนตรณภา ตันแผ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
109 นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
116.00
110 นางสาวศันศนัย์ แสงพระโคส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวณัฐกิตติมา วงศ์สุขสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
112 นายมณฑณัช บุญปลูก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
113 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
114 นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
115 นางสาวนิตยา พงษ์พัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางประภัสสร คิดบรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางจิราพร หงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
118 นางสาวปาริชาต ทุมสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตร  ครู ชำนาญการ
0
120 นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นายนิรันดร์ บุญชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายศราวุธ ศรีโฉม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาววันเพ็ญ มั่งมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
125 นางสาวกมลพร หมู่พรหมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวธาริณี ศรีวงษ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวสุกานดา สีทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวปิยรัตน์ แพรสี  ครู ชำนาญการ
0
130 นายธนกร วรรณชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นายกฤษดากร พลมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม  ครู ชำนาญการ
0
134 นางสาวธีราพร ศรีวงษา  ครู ชำนาญการ
0
135 นายเจษฎา ไพศาลธรรม  ครู ชำนาญการ
2
54.00
136 นางเบ็ญจมาศ ใบลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
10
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
40