โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีชัยภูมิ

จำนวน 163

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 11 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 11 21
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 23 37
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 12 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 20 23
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 5 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 8 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 40 97 137
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
5
11
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
9
21
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
3
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
6
9
0
0
6 ศิลปะ
0
4
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
2
5
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
4
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
34
31
72
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิตยา เทพคำราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจิตติมา เตมินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายมิลินทร์ กำลังเหลือ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางอุมารินทร์ จำนงชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเกรียงไกร จำนงชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวลิดา ชาวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวิรัช ขุนสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศรียากุล ขุนสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจตุพร ชาดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอัจฉรา ผดุงพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางธัญธร ชัยเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสุวรรณ์ นาคดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเลอลักษณ์ เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายต่อเกียรติ ตอสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางโศภิต แตงชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางรัชยา พรสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายพิสิทธิ์ ภาษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายเจษฎาพงค์ ตรันเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสหัทยา ฉวีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางผุสดี บำเพ็ญเพียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางกรรณิการ์ บุญประคอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายเอน่ง คุ้มคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร  ครู ชำนาญการ
0
30 นางนราจิต มาตรไตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายวสุ จอกสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสุจิตรา สุรนิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางดวงสมร คะณาเนปะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางเพชรา ถิ่นชีลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางผาณิต ตั้งใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางมานิตา สมรรถชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางรัตนา เรืองพีระกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางกนกลักษณ์ จันทศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายเอกชัย บัวรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางนิภาจิตร บัวรอด  ครู ชำนาญการ
0
42 นางปัทมาพร ดำรงแดน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวารุณี อินทรบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวประนอม จงจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางชฎาพร ปักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวณัฐขยา อิงชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายอภิชาติ คุณปรึกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสมควร ลีโนนอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวธัญพร เกิดศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวอาทิตยา พิไลกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
57 นายวิเชียร กลิ่นมาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว  ครู ชำนาญการ
0
59 นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางจินตวี ไตรณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายมนัส ศรีเฉลิม  ครู ชำนาญการ
2
31.00
63 นายสุรเดช พลหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางกัลยกร แก้วโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางอรอนงค์ เหิกขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
67 นายวันชัย พลปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายชยวัตร์ โสมาบุตร  ครู ชำนาญการ
0
71 นายสุชาติ ทักขิโน  ครู ชำนาญการ
0
72 นายเอกสิทธิ์ ประครองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางวาสนา โภคาแสง  ครู ชำนาญการ
0
74 นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวประภาพร ศรีขวาพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายกิตติศักดิ์ วังคีรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี  ครู ชำนาญการ
0
82 นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายกฤษฎา สวัสดิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววรรณภา เกิดศิริ  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาววราภรณ์ ชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายชัยยันต์ ทองงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางนลินญา ชัยพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
90 นางกันยนา ภักดีนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวศิริพร กิ่งช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวกนกวรรณ หาญเสนา  ครู ชำนาญการ
0
93 นายสำเริง วงศ์ยะรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาววรารัตน์ กาหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายสมนึก เนียมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร  ครู ชำนาญการ
0
98 นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางน้ำนวล เขียวสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวนภสร บุญเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวพัชรา รอดเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางนันทรัตน์ ป้อพันธุ์ดุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางกนกวรรณ พื้นชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาววรรณพร เทียนไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวพรรณิกา เฝ้าหนองดู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
109 นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวสุชาวดี จันอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวชยานันท์ หาวิชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายเอกพล อยู่ภักดี  ครู ชำนาญการ
0
113 นายประเสริฐ บุญร่วม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวจินตนา โชติเสน  ครู ชำนาญการ
0
115 นายนคร แสงทอง  ครู ชำนาญการ
0
116 นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงหบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวปวีนุช เมฆฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นายธิติพงษ์ สีขาว  ครู ชำนาญการ
0
119 นายธัญญมงคล รติธรรมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิริธนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นายเดชา จันทร์น้ำใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวจินดารัตน์ เพชรล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวปักษา จันเหว่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางพร้อมเพชร พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย  ครู ชำนาญการ
0
126 นางสาวธันยนันท์ ถ้ำกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวสุชาวดี ศรีวงษ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดบง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางปิฎกศร ศรีจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางสาวภัควลัญชญ์ แท่นนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวคณิตศา อินทร์ชีลอง  ครู ชำนาญการ
0
133 นายชวลิต บอขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
134 นางกรรณิการ์ เติมผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นายประเสริฐ บึงอ้อ  ครู ชำนาญการ
0
136 นางสาวชลิตวรรณ บำรุงกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นายอธิคม ศรีใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
7
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
35