โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 77 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 75 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองพญาแลวิทยา

จำนวน 112

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 2 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจิระวรรณ ตั้งใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวศิริลักษณ์ อุตรดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายดุลย์ สีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายโสภณ ตอพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิเชียร แสนน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายภูษิต สุวรรณราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสุพัตรา วงศ์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมนฤดี สวงโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางปาริชาติ ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสินีนาฎ เติมวุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียว  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวอาภากร สงวนนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายไพบูลย์ ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสงบ ชัยวิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายเอนก งามสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวคุณาภรณ์ ธรรมสิทธรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวจุฑามาศ งามผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางศิริพร ไมยะปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางกชพร ชนะพาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสุวิทย์ รักมณี  ครู ชำนาญการ
0
25 นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายวงกฎ เหง่าชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวยุพาภรณ์ แนวถาวร  ครู ชำนาญการ
0
30 นางมยุรา อุชาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวกัลยา มีหมู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางจุฬาลักษณ์ เหล่าสมบัติที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวภัทร์จารี วินทะไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวธีราพร ศรีวงษา  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวปาลิตา ชัยนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวต  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวกมลพร หมู่พรหมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวณภัค ปรียานนท์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายอาชวิน นิสสัยกล้า   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวนันทพร ขำชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวเธียรสิรา คงนาวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวประภัสสรา ธรรมปาน  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวสุภัทรา สายรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางอัญชลี บุญเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางนิภา โคตรชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวนิตยา นามโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวชลิดา กาลเขว้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางโสภา​พรรณ​ ประดับค่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางวาสนา เพ็งพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสมสุข พรมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสุกัญญา ใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางหทยา สิงห์อำพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายชวลิต อ่อนบุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวภิรมย์ กัณหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายวรัญญู งวดชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวศิรินุช ตาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายวิทยา โพทร  ครู ชำนาญการ
0
62 นายนพดล พิทักษ์พล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาววิจิตรีศิลป์ แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวปทุม แพวขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายขจร ไกรสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายประเสริฐ ซีกพุดซา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายโกวิท ประสารสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายสุภิเดช ภูมิฐาน  ครู ชำนาญการ
0
71 นายนิยม เอกบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายอำนาจ บุญเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายวชิรยุุุทธ อิศวเวคิน  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวเกียรติสุดา คำมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกรกนก เจนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายธนะเมศฐ์ ธรรมนลินธรณ์   ครู ชำนาญการ
0
77 นายนราธร ซุยกระเดื่อง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
7