โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านค่ายวิทยา

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 21 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
6
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางมลรัฐ เขตจัตุรัส  ครู ชำนาญการ
0
3 นางนิตยา แพงคำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสายัณห์ จ่าทัน  ครู ชำนาญการ
0
5 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายชัยวุฒิ มาด้วง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางรัชนี กมลเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสามารถ ขามจัตุรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอัมพิการ์ รัตนศิริมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอุดมลักษณ์ เขมขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสุทิศา ตอสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวจุฬารัตน์ แจ้งเขว้า  ครู ชำนาญการ
0
27 นรินทิพย์ หวะสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวตรีเนตร โทแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวริญญาทิพย์ ศิริมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
9
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0