โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

จำนวน 42

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 17 23 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
3
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
3
16
20
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเวชยันต์ ศรีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น  ครู ชำนาญการ
0
3 นายปฏิภาณ ยอดขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
4 นายเผด็จ กุลประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางชนิกา นราพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางนวลเอง แก้งคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสมทรง กู้เขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายมานพ มิทธิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววาสนา โชคเหมาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอุบล ช่วยคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางทิติยา แฝงฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์กิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางเครือดาว ขำหินตั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวฤธ อุมารังษี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางธารารัตน์ โชคเหมาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางชมพูนุท สงวนศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสมทรง สุขขี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช  ครู เชี่ยวชาญ
0
22 นายไอศูรย์ พวงมาลัย  ครู ชำนาญการ
0
23 นายวีรพงษ์ เหง่าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางอธิตา เปล่งหนองแซง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเบ็ญจมาศ ใบลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ  ครู ชำนาญการ
0
29 นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม  ครู ชำนาญการ
0
30 นายวัฒนา นิธิศดิลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายธีรยุทธ บุตรโครต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสุพัตรา ขวาไทย  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสุกัลยา มโนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางยุภาพร ราชสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวศิราณี ยิ้มเสงี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายปัญญา กินสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวจิราภรณ์ สิงห์จันทร์ลา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
14