โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามหมอวิทยา

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 14 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
3
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางดาหวัน อุดมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจินตนา แก้วช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางทับทิม ญาณะนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางยุวเรศ ราชานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางศศิธร พรหมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
6.00
8 นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกนกลดา ทองจำรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเพ็ญศรี คงนาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
50.00
13 นายยุทธนา ทาท่าหว้า  ครู ชำนาญการ
0
14 นายดนุพล ดวงวิญญาน  ครู ชำนาญการ
0
15 นางขวัญทิภาพร รอนศึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
17